โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3  จัดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 3 SATIT KASET, MENTORED FUTURE PROBLEM SOLVING PROGRAM 3rd Global Issues Program Solving (GIPS) Teams Participation at Malaysian Finals เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.45 – 10.45  น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ
เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินงานจะทำการแปลผลงานของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษและส่งให้ Mrs.Lalita Nair ซึ่งเป็น Directer Future Problem Solving Malaysia เป็นผู้ตรวจให้คะแนน และนักเรียนที่คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน 2017 Future Problem Solving Program International ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2560
ประมวลภาพ