กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันรอบที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน  47  คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน  22 คน

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ลำดับที่

เลขประตัว

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

1

1580113932

ด.ช.กมลภู ลาภสัมปันน์

ป.3/3

2

1590114246

ด.ช.กฤชสร ชัยสัตรา

ป.2/3

3

1580113938

ด.ช.กฤติน จริตพันธ์

ป.3/1

4

1580113939

ด.ช.กฤษฎ์ โสพล

ป.3/1

5

1580113956

ด.ญ.ขวัญชนก จิตติคุณ

ป.3/2

6

1580113967

ด.ช.จิรัฎฐ์ ปิยพัฒน์กิติกุล

ป.3/3

7

1580113996

ด.ญ.ฐิติกานต์ ชูพุ่ม

ป.3/4

8

1590114300

ด.ช.ณภัทร จงเกษมสุข

ป.2/6

9

1580114001

ด.ญ.ณรดา ธรรมานุธรรม

ป.3/6

10

1580114004

ด.ช.ณัฏฐชัย พิมพ์วิไชย

ป.3/4

11

1580114009

ด.ญ.ณัฐจารี แซ่จู

ป.3/7

12

1580114033

ด.ช.ธรรมวิชช์ ศิริธนาพิพัฒน์

ป.3/4

13

1580114034

ด.ช.ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ป.3/2

14

1580114047

ด.ช.นนท์ปวิธ ชัยฤทธิ์

ป.3/5

15

1580114049

ด.ช.นภนต์ อภินทนาพงศ์

ป.3/5

16

1580114051

ด.ญ.นันทชพร รักไทย

ป.3/6

17

1590114377

ด.ช.ปภินวิช สารสอน

ป.2/5

18

1590114381

ด.ช.ปรินทร์ ขานทอง

ป.2/5

19

1580114066

ด.ญ.ปวริศา รอดรัตน์

ป.3/5

20

1590114385

ด.ช.ปัญพงศ์ ตันกุรานันท์

ป.2/3

21

1580114069

ด.ช.ปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

ป.3/4

22

1580114071

ด.ช.ปัณณ์ สินธุเชาวน์

ป.3/5

23

1580114072

ด.ช.ปัณณ์ อินทรหะ

ป.3/2

24

1580114073

ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

ป.3/3

25

1580114074

ด.ญ.ปาณิสรา พิทักษ์เวช

ป.3/1

26

1580114079

ด.ญ.พรภัส ชูชีพ

ป.3/3

27

1590114425

ด.ญ.พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง

ป.2/6

28

1580114113

ด.ญ.ภรรนท จิตกระเสริม

ป.3/1

29

1580114121

ด.ช.ภาคิน โฆษิตกุล

ป.3/6

30

1580114145

ด.ช.รักธรรม สุวรรณนิคม

ป.3/3

31

1580114147

ด.ญ.รินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล

ป.3/6

32

1590114473

ด.ช.รุจจ์ เจริญลาภนำชัย

ป.2/4

33

1580114149

ด.ช.วรเชฏฐ์ เหมือนดาว

ป.3/2

34

1580114150

ด.ช.วรภณ ตัณฑุลเวศม์

ป.3/6

35

1580114158

ด.ช.วัชรภณ เชาว์ปฏิภาณ

ป.3/4

36

1580114162

ด.ญ.ศรินรัตน์ คงพิริยะเมธา

ป.3/7

37

1580114174

ด.ช.สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์

ป.3/5

38

1580114175

ด.ช.สิรวิชญ์ กุลธีระวิทย์

ป.3/3

39

1590114511

ด.ช.หิรัณย์ สิทธิศักดิ์

ป.2/6

40

1580114188

ด.ช.อชิรวัชย์ คงเทียน

ป.3/5

41

1580114189

ด.ช.อชิระ คงคาลัย

ป.3/3

42

1580114190

ด.ช.อธิปัตย์ รัตนสมบัติ

ป.3/2

43

1580114192

ด.ช.อภิภัทร อดิศัยโสภณ

ป.3/1

44

1590114514

ด.ญ.อรกัญญา อินเนียร

ป.2/6

45

1580114195

ด.ช.อรรควิญญ์ ขุนจิต

ป.3/4

46

1580114206

ด.ญ.อารยา ปลั่งสำราญ

ป.3/3

47

1580114208

ด.ช.อิชย์ ฐาปนโสภณ

ป.3/3

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับที่

เลขประตัว

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

1

1560113317

ด.ช.กษิดิศ วายุภักตร์

ป.5/6

2

1570113626

ด.ญ.กัญญ์ปวิชญา ธนามี

ป.4/1

3

1560113328

ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ

ป.5/4

4

1550113034

ด.ช.ชนม์นิธิศ ชินาพิสุทธิ์

ป.6/2

5

1560113362

ด.ช.ชิษนุพงศ์ เลิศพิทักษ์สิทธิ์

ป.5/2

6

1570113667

ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิชชาชู

ป.4/2

7

1550113069

ด.ช.ณัฐธรธร แสงจันทร์

ป.6/4

8

1550113071

ด.ญ.ณัฐนันท์ พิมพ์ใจพงศ์

ป.6/1

9

1570113698

ด.ช.ธนกฤต ดำดวน

ป.4/7

10

1550113100

ด.ช.ธรรศ ตันประเสริฐ

ป.6/6

11

1550113101

ด.ช.ธัช คงเสรี

ป.6/1

12

1560113411

ด.ช.ธีรภพ ธรรมอักษร

ป.5/1

13

1570113716

ด.ญ.นภัสนันท์ แสงสุวรรณ

ป.4/3

14

1550113119

ด.ช.บรมคุณ หลาบหนองแสง

ป.6/7

15

1560113434

ด.ช.ปรินท์ ดลรัตนภัทร

ป.5/2

16

1560113467

ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

ป.5/1

17

1570113809

ด.ญ.ภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา

ป.4/2

18

1560113490

ด.ญ.ภัทร์นภันต์ ขันธวิทย์

ป.5/3

19

1550113200

ด.ช.เมทะนี กุศลสิทธารถ

ป.6/6

20

1550113222

ด.ช.วรวีร์ พัวพรพงษ์

ป.6/1

21

1550113223

ด.ช.วรานนท์ ต่อกิจไพศาล

ป.6/4

22

1550113228

ด.ช.วุฒาพงษ์ พิทักษ์สุวรรณ์

ป.6/6