กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน  นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่

1. ด.ญ.ขวัญชนก จิตติคุณ ป.3/2
2. ด.ช.อิชย์ ฐาปนโสภณ  ป.3/3

ประมวลภาพ25610104-01

25610104-02

25610104-03

25610104-04