กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ผลการคัดเลือก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน  47  คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนผ่านเข้ารอบ 2 จำนวน  18 คน

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

เลขประจำตัวนักเรียน

ชื่อ

นามสกุล

ชั้น

1

1590114263

ด.ญ.เขมจิรัสย์ วังสัตตบงกช

ป.2/3

2

1590114457

ด.ช.ภูวเดช เพิ่มทรัพย์

ป.2/3

3

1590114282

ด.ช.ชัยวริษฐ์ ชัยพัฒน์ธนโชติ

ป.2/4

4

1590114485

ด.ช.วิวิศร์ ทรัพย์พนาชัย

ป.2/4

5

1590114243

ด.ช.กรภัทร วงศ์จงใจหาญ

ป.2/5

6

1590114303

ด.ช.ณภัทร ศรีไพโรจน์

ป.2/5

7

1590114381

ด.ช.ปรินทร์ ขานทอง

ป.2/5

8

1590114366

ด.ช.บรมภัค หลาบหนองแสง

ป.2/6

9

1590114421

ด.ช.พิงภู เวสารัชประเสริฐ

ป.2/6

10

1590114425

ด.ญ.พิชามญชุ์ พันธุ์เพ็ง

ป.2/6

11

1590114359

ด.ญ.นัทธมน บุญชำนาญ

ป.2/7

12

1590114376

ด.ช.ปภังกร อยู่ยงวัฒนา

ป.2/7

13

1580113938

ด.ช.กฤติน จริตพันธ์

ป.3/1

14

1580113939

ด.ช.กฤษฎ์ โสพล

ป.3/1

15

1580114042

ด.ช.ธีธัช พิพัฒน์ธราทรชัย

ป.3/1

16

1580114113

ด.ญ.ภรรนท จิตกระเสริม

ป.3/1

17

1580114148

ด.ญ.วรกมล เจริญสม

ป.3/1

18

1580114192

ด.ช.อภิภัทร อดิศัยโสภณ

ป.3/1

19

1580113956

ด.ญ.ขวัญชนก จิตติคุณ

ป.3/2

20

1580113959

ด.ช.คุณัชญ์ ธรรมรัชสุนทร

ป.3/2

21

1580113990

ด.ญ.ชิชา สุขสุวรรณ

ป.3/2

22

1580114034

ด.ช.ธรรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ป.3/2

23

1580114072

ด.ช.ปัณณ์ อินทรหะ

ป.3/2

24

1580114149

ด.ช.วรเชฏฐ์ เหมือนดาว

ป.3/2

25

1580113969

ด.ญ.จุฑามาส คงแก้ว

ป.3/3

26

1580114002

ด.ญ.ณัชชา ศิริพันธ์

ป.3/3

27

1580114073

ด.ญ.ปาณิสรา โฆษิตสุรังคกุล

ป.3/3

28

1580114145

ด.ช.รักธรรม สุวรรณนิคม

ป.3/3

29

1580114175

ด.ช.สิรวิชญ์ กุลธีระวิทย์

ป.3/3

30

1580114189

ด.ช.อชิระ คงคาลัย

ป.3/3

31

1580114206

ด.ญ.อารยา ปลั่งสำราญ

ป.3/3

32

1580114208

ด.ช.อิชย์ ฐาปนโสภณ

ป.3/3

33

1580114004

ด.ช.ณัฏฐชัย พิมพ์วิไชย

ป.3/4

34

1580114069

ด.ช.ปัณฑ์ ปรีชาปัญญากุล

ป.3/4

35

1580114193

ด.ญ.อภิรฎา ภู่วรวรรณ

ป.3/4

36

1580114011

ด.ญ.ณัฐณิชา กุศลาศัย

ป.3/5

37

1580114018

ด.ญ.ณัฐวรินทร์ ทองคำ

ป.3/5

38

1580114049

ด.ช.นภนต์ อภินทนาพงศ์

ป.3/5

39

1580114066

ด.ญ.ปวริศา รอดรัตน์

ป.3/5

40

1580114081

ด.ญ.พริม ตันติศิรินทร์

ป.3/5

41

1580114174

ด.ช.สิทธิ์ชานน รังษีหิรัญรัตน์

ป.3/5

42

1580114188

ด.ช.อชิรวัชย์ คงเทียน

ป.3/5

43

1580113966

ด.ญ.จิรัชญา เอี่ยมสำอางค์

ป.3/6

44

1580114001

ด.ญ.ณรดา ธรรมานุธรรม

ป.3/6

45

1580114147

ด.ญ.รินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล

ป.3/6

46

1580114150

ด.ช.วรภณ ตัณฑุลเวศม์

ป.3/6

47

1580114144

ด.ช.รักชนก หิรัญศรี

ป.3/7

48

1570113692

ด.ช.ตุลธร พูลทรัพย์

ป.4/1

49

1570113667

ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิชชาชู

ป.4/2

50

1570113713

ด.ช.นพรุจ ศิริปุณย์

ป.4/3

51

1570113726

ด.ช.นิติธร มั่งพล

ป.4/6

52

1560113467

ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

ป.5/1

53

1560113561

ด.ช.สิรภพ ขาวพลัด

ป.5/3

54

1560113435

ด.ญ.ปัญญ์ สุวรรณ

ป.5/7

55

1550113101

ด.ช.ธัช คงเสรี

ป.6/1

56

1550113244

ด.ช.สิริวิชฐ์ รอดอนันต์

ป.6/1

57

1550113041

ด.ช.ชวกร เกษมวงศ์

ป.6/2

58

1550113061

ด.ช.ณรงค์วัส เบ็ญจลักษณ์

ป.6/3

59

1550113223

ด.ช.วรานนท์ ต่อกิจไพศาล

ป.6/4

60

1550113270

ด.ช.อิงควัชร์ เจริญศรี

ป.6/4

61

1550113109

ด.ช.นพรุจ สอดศรี

ป.6/5

62

1550113153

ด.ญ.พบพร ตั้งบุญสุข

ป.6/5

63

1550113100

ด.ช.ธรรศ ตันประเสริฐ

ป.6/6

64

1550113119

ด.ช.บรมคุณ หลาบหนองแสง

ป.6/7

65

1550113243

ด.ช.สิริดนย์ รังษีหิรัญรัตน์

ป.6/7