กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับประถมศึกษา (สาย 1) รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 วิชาคณิตศาสตร์ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

รางวัลเหรียญทอง         จำนวน  4  คน

รางวัลเหรียญเงิน          จำนวน  5  คน

รางวัลเหรียญทองแดง  จำนวน  16  คน

รวม ได้รับรางวัล            จำนวน  25  คน

ที่

เลขประจำตัว

นักเรียน

ชื่อ

นามสกุล

ชั้น

รางวัล

1

1560113343

ด.ญ.ชญาภรณ์

เล้าแสงฟ้า

ป.5/2

 รางวัลเหรียญทอง

2

1570113713

ด.ช.นพรุจ

ศิริปุณย์

ป.4/3

 รางวัลเหรียญทอง

3

1560113435

ด.ญ.ปัญญ์

สุวรรณ

ป.5/7

 รางวัลเหรียญทอง

4

1550113223

ด.ช.วรานนท์

ต่อกิจไพศาล

ป.6/4

 รางวัลเหรียญทอง

5

1550113061

ด.ช.ณรงค์วัส

เบ็ญจลักษณ์

ป.6/3

 รางวัลเหรียญเงิน

6

1550113100

ด.ช.ธรรศ

ตันประเสริฐ

ป.6/6

 รางวัลเหรียญเงิน

7

1560113446

ด.ช.ปัณณสรณ์

ธัญลักษณ์ภาคย์

ป.5/1

 รางวัลเหรียญเงิน

8

1570113809

ด.ญ.ภัณฑิลา

อยู่ยงวัฒนา

ป.4/2

 รางวัลเหรียญเงิน

9

1550113243

ด.ช.สิริดนย์

รังษีหิรัญรัตน์

ป.6/7

 รางวัลเหรียญเงิน

10

1560113351

ด.ช.ชยางกูร

กล่อมธง

ป.5/7

 รางวัลเหรียญทองแดง

11

1550113041

ด.ช.ชวกร

เกษมวงศ์

ป.6/2

 รางวัลเหรียญทองแดง

12

1570113667

ด.ญ.ฐิติรัตน์

วิชชาชู

ป.4/2

 รางวัลเหรียญทองแดง

13

1550113083

ด.ช.เทียนเทียน แทนคุณ

จ้าว

ป.6/5

 รางวัลเหรียญทองแดง

14

1570113696

ด.ช.แทนไทย

ตั้งอมรสุขสันต์

ป.4/3

 รางวัลเหรียญทองแดง

15

1560113399

ด.ช.ธนนท์

บุญศาสตร์

ป.5/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

16

1570113725

ด.ญ.นิจจังกานต์

สิมารัตน์

ป.4/2

 รางวัลเหรียญทองแดง

17

1570113726

ด.ช.นิติธร

มั่งพล

ป.4/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

18

1560113481

ด.ญ.เพชรชมพู

เพียราธิสิทธิ์

ป.5/5

 รางวัลเหรียญทองแดง

19

1550113176

ด.ญ.ภัทร์กาญจน์

รัตนาภิรตานนท์

ป.6/3

 รางวัลเหรียญทองแดง

20

1570113813

ด.ญ.ภัทรียา

ศรีทิพย์สุโข

ป.4/1

 รางวัลเหรียญทองแดง

21

1560113504

ด.ช.ภูวิศ

กุศลาศัย

ป.5/7

 รางวัลเหรียญทองแดง

22

1570113837

ด.ช.รัชชาพงษ์

กองสุข

ป.4/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

23

1560113558

ด.ญ.สรรัตน์

รัตนไพศาลวงค์

ป.5/4

 รางวัลเหรียญทองแดง

24

1560113560

ด.ช.สิทธา

ศรีรัตนพงษ์

ป.5/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

25

1570113876

ด.ช.สุวิจักขณ์

อ่วมขยัน

ป.4/5

 รางวัลเหรียญทองแดง

วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้

 รางวัลเหรียญทอง         จำนวน  5  คน

รางวัลเหรียญเงิน          จำนวน  6  คน

รางวัลเหรียญทองแดง  จำนวน  7  คน

รวม ได้รับรางวัล            จำนวน  18  คน

ที่

เลขประจำตัว

นักเรียน

ชื่อ

นามสกุล

ชั้น

รางวัล

1

1560113328

ด.ช.กานต์

สุขสุวรรณ

ป.5/4

 รางวัลเหรียญทอง

2

1560113411

ด.ช.ธีรภพ

ธรรมอักษร

ป.5/1

 รางวัลเหรียญทอง

3

1570113716

ด.ญ.นภัสนันท์

แสงสุวรรณ

ป.4/3

 รางวัลเหรียญทอง

4

1560113467

ด.ญ.พัชร์พิชา

เลิศวิสิฐพล

ป.5/1

 รางวัลเหรียญทอง

5

1550113222

ด.ช.วรวีร์

พัวพรพงษ์

ป.6/1

 รางวัลเหรียญทอง

6

1550113034

ด.ช.ชนม์นิธิศ

ชินาพิสุทธิ์

ป.6/2

 รางวัลเหรียญเงิน

7

1570113685

ด.ญ.ณิชกานต์

ต่อกิจไพศาล

ป.4/1

 รางวัลเหรียญเงิน

8

1550113101

ด.ช.ธัช

คงเสรี

ป.6/1

 รางวัลเหรียญเงิน

9

1570113770

ด.ญ.พรนัชชา

รัตนวารี

ป.4/7

 รางวัลเหรียญเงิน

10

1570113776

ด.ญ.พลอยพชร

ทรัพย์พนาชัย

ป.4/5

 รางวัลเหรียญเงิน

11

1560113490

ด.ญ.ภัทร์นภันต์

ขันธวิทย์

ป.5/3

 รางวัลเหรียญเงิน

12

1550113026

ด.ช.จิรัฎฐ์

ลือกิตติศัพท์

ป.6/6

 รางวัลเหรียญทองแดง

13

1560113346

ด.ญ.ชนิดาภา

อมรรุจิ

ป.5/5

 รางวัลเหรียญทองแดง

14

1570113698

ด.ช.ธนกฤต

ดำดวน

ป.4/7

 รางวัลเหรียญทองแดง

15

1550113140

ด.ญ.ปวีณ์รัชต์

พานปฐมกุล

ป.6/7

 รางวัลเหรียญทองแดง

16

1570113834

ด.ช.รณกร

จินดารัตน์

ป.4/3

 รางวัลเหรียญทองแดง

17

1570113867

ด.ญ.สาริสา

แซ่โค้ว

ป.4/5

 รางวัลเหรียญทองแดง

18

1560113563

ด.ญ.สุชานิตา

ประสิทธิ์แสงอารีย์

ป.5/4

 รางวัลเหรียญทองแดง