กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม คร้้งที่ 68 เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561  ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) เด็กหญิงปาณิสรา  เจนเจริญ  และเด็กหญิงวิชญาพร อาจทำ ม.2/5 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงณัฐธิดา ผ่องอำไพ ม.2/4 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เรียงความ) เด็กหญิงชัชรีย์ รัตนไพสาลวงศ์ ม.2/6 ได้รับเหรียญเงิน

4. พินิจวรรณคดี ม.ต้น เด็กหญิงปิยะฉัตร แก้ววิรุฬ ม.2/4 ได้รับเหรียญทองแดง

5. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กชายธรณ์ธ่ันย์ จินต์จุฑากุล และเด็กชายพงศภัค ลายสังข์ ม.2/4 ได้รับเหรียญทอง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

เรียงความ-คัดลายมือ

พินิจวรรณคดีต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>