นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม คร้้งที่ 68 เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ บดินทรเดชา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีอาจารย์ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ และอาจารย์นงนุช นุชระป้อม เป็นผู้ดูแลนักเรียน ผลการแข่งขันมีดังนี้

การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

นายธณเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล ม.6/7 และนายเชาว์วัชร์ เจริญวิริยะภาพ ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง

การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

นายวีรภัทร ฉั่วศิริพร ม.5/3  และนายคริษฐ์  สุขปรีดี ม.6/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ตัดต่อvdo14.11.61_๑๘๑๑๒๐_0005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>