25590906-16งานวิชาการจัดอบรม "การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 18.00 น.
25590905-13กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการแข่งขันฟุตซอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย การเรียนรู้การเล่นกีฬาฟุตซอลและเสริมสร้างความสามัคคี
25590830-05กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
009กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการจำลองสถานการณ์การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 2 และ 3
S__8699944กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 – 13:00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
25590822-03กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม เป็นผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน
S__2441235กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "วันยุวกวี" ครั้งที่ 3 โดยสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ณ ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
20160817_123332กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดโครงการฝึกซื้อฝึกขายน้องน้อย ป.2 โดยนักเรียนนำสินค้ามาขายใต้อาคาร 7 เพื่อฝึกการนับเงิน การทอนเงิน การคำนวณต้นทุนและกำไรของสินค้าที่ตนเองนำมาขาย โครงการจะมี 2 ช่วง
25590809-03กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย(ศาลอุทธรณ์ภาค ๙) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์พันธุ์วดี จิระชัย เป็นผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน
25590804-02กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายใน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 และ 6 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 150 คน แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1 9 10 11 16