20160727_122618กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ตลาดนัดลอยฟ้า" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมในสาระการเรียนรู้เศรษศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนรู้จักการซื้อ-ขาย การนำของใช้
การแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ
25590722กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “วันรักษ์ตับโลก” วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช จัดโดย สำนักงานสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
Mathผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25590224-04กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
Mathผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ สาย 1 และ สาย 2 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
S__3244099-2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
นักเรียนและอาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร ผลการแข่งขัน
capture-20151118-083429-2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 (คู่ขนาน IMSO 2015) เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการแข่งขัน
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16/2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้