capture-20140828-124925ตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการในต่างประเทศ ปี 2557 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสองระดับประเทศ และรอบสามค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คน ดังนี้ ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ป.๖/๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2014 (PMWC 2014) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.๖/๑ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา : Wizard at Mathematics International Contest ...
S__6791255กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2557 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ผลการแข่งขัน 1. ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. ด.ช.กฤติน ปรีชา ชัยสุรัตน์ ป.6/3 และ ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ ป.5/3 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฏ (รอบที่ 3) ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
63344กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงจำนวน 2 คน คือ ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ป.6/5 และ ด.ช. พศวีร์ ธิติทรัพย์ ป.6/6 ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปีที่ ๔๓ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ผลการแข่งขัน ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ด้วยคะเเนนสูงสุดเป็นอันดับสอง จากจำนวนผู้ผ่านเข้ารอบ 9 คน โดยทำคะแนนได้ 237 คะแนน จาก 300 คะแนน และจะเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ประมวลภาพการแข่งขัน
ทางก้าวหน้ารายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 32 ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ มีดังนี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์ ป.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 1 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เด็กชายณฐภณ  นุชประยูร ป.3/4 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 4 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท เด็กชายนราวิชญ์  ประเทืองสุขพงษ์ ป.4/7 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 11 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 400 บาท เด็กชายธีทัต  อุตวัฒน์ ป.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ...
001ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (จำนวน 31 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จำนวน 27 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน 2. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ...
announceimage_787หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ดนุชา ปนคำ และ อ.เยาวนารถ โพธิ์มี ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 1. ด.ญ.เอฎา อดัมสแซค ป.3/6 ได้รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ทุนการศึกษา 1,000 บาท และ เกียรติบัตร) 2. ด.ช.อิงควัชร์ เจริญศรี ป.2/5 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน (ได้รับเกียรติบัตร) ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 1. ด.ช.ปพน สุสิกขโกศล ป.6/4 ได้รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ทุนการศึกษา 1,000 บาท ...
S__9043990 เด็กชายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีีที่ 4/1 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อม Gift voucher จำนวนเงิน 1,000 จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 ในวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนสารวิทยา
capture-20140107-174212กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ตลาดนัดศิลปะ” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 เวลา 15-45 - 18.00 น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ณ ถนนสายบุญ มีการจำหน่ายสินค้าที่นักเรียนทำเอง การเพ้นท์ถนน และการวาดภาพบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 ภายในอาคารอุบล เรียงสุวรรณ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น แบ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่จัดแสดงในส่วนนอก กับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ ผลงานนักเรียนที่จัดแสดงในห้องมืด โดยผลงานในทุกระดับชั้นจะใช้สีเรื่องแสง เมื่อนำมาจัดแสดงในห้องมือและเปิดไฟ Black Light จะทำให้ผลงานสะท้อนแสงสวยงาม