ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015 (IMSO 2015) ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีอาจารย์เบญจพร สาภักดี และอาจารย์นิธิมา โกยสมบูรณ์ เป็นผู้พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25580910-03กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาไทย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
25580910-01จากผลการแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ที่ผ่านมา ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.๓/๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์
25580903-02กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.3/7 และ ด.ช.นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ ป.6/2 เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา
25580830-0กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมีอาจารย์สุชาดา ศรีศกุน และ อาจารย์กฤษณา โภคพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน
25580830-02กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหอวัง โดยมีอาจารย์สุชาดา ศรีศกุน และ อาจารย์บุษกร วงษ์ปาน เป็นผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
นักเรียนที่ได้รับรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "วันยุวกวี" ครั้งที่ 38 จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมีอาจารย์รวิศุทธ์ วาดี เป็นผู้พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย มีรายชื่อดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีอาจารย์วาริณี  ชีวางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

  1. เด็กชายปพน  สุสิกขโกศล ม.2/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
  2. เด็กชายเด็กชายปารีส  นิลทลักษณ์ ม.2/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้