25590825-1กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ส่งนักเรียนเข้าประกวดเยาวชนดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music First Stage Competition 2015 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมเดอมงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีอจารย์รัชกฤช คงพินิจบวร เป็นผู้รับผิดชอบ ผลการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีอาจารย์วาริณี  ชีวางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

  1. เด็กชายปพน  สุสิกขโกศล ม.2/1 ได้รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท
  2. เด็กหญิงณัชชา ประพฤติธรรม ม.3/5 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับเกียรติบัตร
  3. นายสรวิชญ์  พงศ์ปิยะไพบูลย์ ม.5/5 ได้รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 25558 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
20150610_105239หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้แทนงานต่างๆ ระดับประถมศึกษา อบรมการใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอน : STKS วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.25 - 12.05 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 3 ชั้น 4
25580430-07วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ได้รับเชิญให้ไปจัดการอบรม “การจัดป้ายนิเทศ” ให้แก่คณะครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการสอบแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
Mathการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
25580212-1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลประเภททีมระดับประเทศครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25571203-03กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัล