25570901-01กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ตัวแทนนักเรียนสาธิตเกษตร ผ่านเกณฑ์ 1 คน คือ ด.ญ พิมพ์อร อิงคณิสร ป.3/1 ได้ลำดับที่ 65 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์และเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนนักเรียนสาธิตเกษตร ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร ติด 1  ใน 50  2 คน ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร คือ ด.ญ.ณินญา บุญวรรณ ป.6/5  ได้ลำดับที่ 16  / 83 คะแนน ด.ช.อชิตพล สิริศรีศักดิ์ ป.5/1 ได้ลำดับที่ 21 /82 คะแนน
20140826_122836กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม 'นักธุรกิจตัวน้อย' ในวันที่ 25 - 29(ยกเว้นวันพุธ) สิงหาคม 2557 และ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 นักเรียนจำหน่ายสินค้าใต้อาคาร 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหน่วย 'เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน' เรื่องการผลิตสินค้าและบริการ ประมวลภาพกิจกรรม
20140828_093143กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการ 'การเรียนรู้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 Learning Skill for Life in the 21st Century' วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติงาน และอาคารเกษตร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหมด 10 ศูนย์การเรียนรู้ มีการสาธิตการทำอาหาร การจำหน่ายอาหาร การแสดงดนตรี ฯลฯ ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 เกษตรกรรม จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตร นิทรรศการการผลิตน้ำมะพร้าว และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 การประมง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืด ศูนย์การเรียนรู้ที่ 4 สนุกคิดธุรกิจสร้างสรรค์ จัดแสดงความรู้เรื่องผู้บริโภคซื้อฉลาดในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมสนุกคิดธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ที่ 5 ค้าขาย จัดจำหน่ายอาหารว่าง ขนมไทย และเครื่องดื่ม ศูนย์การเรียนรู้ที่ 6 ช่างยนต์ ...
IMG_2213ตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการในต่างประเทศ ปี 2557 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2014 IMC - International  Mathematics   Contest  ได้นั้น นักเรียนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นมาจาก การจัดโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย  ครั้งที่ 4 - Thailand   Mathematics Contest (TMC )   รอบค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกจำนวน 1 คน ดังนี้ ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ ป.๕/๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Tenth IMC - International  Mathematics Contest 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1  - 5 สิงหาคม 2557 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Tenth IMC - International  Mathematics Contest ...
capture-20140828-124925ตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการในต่างประเทศ ปี 2557 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสองระดับประเทศ และรอบสามค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกจำนวน 2 คน ดังนี้ ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ป.๖/๓ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลก : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2014 (PMWC 2014) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.๖/๑ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา : Wizard at Mathematics International Contest ...
S__6791255กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2557 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ผลการแข่งขัน 1. ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. ด.ช.กฤติน ปรีชา ชัยสุรัตน์ ป.6/3 และ ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ ป.5/3 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฏ (รอบที่ 3) ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
63344กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงจำนวน 2 คน คือ ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ป.6/5 และ ด.ช. พศวีร์ ธิติทรัพย์ ป.6/6 ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปีที่ ๔๓ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ผลการแข่งขัน ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ด้วยคะเเนนสูงสุดเป็นอันดับสอง จากจำนวนผู้ผ่านเข้ารอบ 9 คน โดยทำคะแนนได้ 237 คะแนน จาก 300 คะแนน และจะเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ประมวลภาพการแข่งขัน
ทางก้าวหน้ารายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 32 ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ มีดังนี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์ ป.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 1 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท เด็กชายณฐภณ  นุชประยูร ป.3/4 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 4 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท เด็กชายนราวิชญ์  ประเทืองสุขพงษ์ ป.4/7 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ระดับประเทศ และ ที่ 11 ระดับจังหวัด ได้รับทุนการศึกษา 400 บาท เด็กชายธีทัต  อุตวัฒน์ ป.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย 1 ...
001ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (จำนวน 31 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จำนวน 27 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน 2. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ...
announceimage_787หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ดนุชา ปนคำ และ อ.เยาวนารถ โพธิ์มี ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 1. ด.ญ.เอฎา อดัมสแซค ป.3/6 ได้รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ทุนการศึกษา 1,000 บาท และ เกียรติบัตร) 2. ด.ช.อิงควัชร์ เจริญศรี ป.2/5 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน (ได้รับเกียรติบัตร) ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 1. ด.ช.ปพน สุสิกขโกศล ป.6/4 ได้รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ทุนการศึกษา 1,000 บาท ...