25610104-03กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
93010006_0_20171122-152536กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันรอบที่ 1
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 (2560) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการแข่งขัน
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน MATH - ENG Contest (MEC) 3rd/2017 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการแข่งขัน
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ผลการแข่งขัน
25601114-02กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์บุณย์ชิตา บุญตั้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
14104349_0_20170801-104436กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 และ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ รงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์วลีรัตน์ ปานเพียร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
25601103-1กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เดี่ยวซออู้ ป.1 -ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2017  เป็นกิจกรรมแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการมหิตลาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ประเภทการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา