thai2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"  ซึ่งแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
thai1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 " รอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่  9 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ssกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่  9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
IMG_9527ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรณิชา โสวเลิศรัชต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
เศรษญศาสตร์ ครั้งที9_๑๗๐๙๐๒_0015กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีอาจารย์ ดร.ดรุณวรรณ แก้หนูนวล และ ผศ.สุนิสา ณ ถลาง พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ดังรายนาม
25600821-04กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 IMC - International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2560 ผลการแข่งขัน
25600820-01กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "วันยุวกวี" ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์วรพงษ์ โชคพานิชย์ ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
01กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ยุทธพันธ์ พงษ์ไพร เป็นผู้รับผิดชอบพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้
25591224-14กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาฝรั่งเศส แก่อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น. ณ อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า