เรียงความ-คัดลายมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม คร้้งที่ 68 เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561  ผลการแข่งขันมีดังนี้ 1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) เด็กหญิงปาณิสรา  เจนเจริญ  และเด็กหญิงวิชญาพร อาจทำ ม.2/5 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน 2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงณัฐธิดา ผ่องอำไพ ม.2/4 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เรียงความ) เด็กหญิงชัชรีย์ รัตนไพสาลวงศ์ ม.2/6 ได้รับเหรียญเงิน 4. พินิจวรรณคดี ม.ต้น เด็กหญิงปิยะฉัตร แก้ววิรุฬ ม.2/4 ได้รับเหรียญทองแดง 5. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กชายธรณ์ธ่ันย์ จินต์จุฑากุล และเด็กชายพงศภัค ลายสังข์ ม.2/4 ได้รับเหรียญทอง ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
25611116-10กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 8 - 9พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โดยมีอาจารย์เครือวัลย์ ปาวิลัย และ อาจารย์สุชัญญา สุขสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
25611116-04กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งระดับประถมศึกษาปีที่4 - 6 ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์วรพงษ์​ โ​ช​คพา​นิชย์ และ อาจารย์​โกวิท นามมณฑา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน
unnamed2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขัน นางสาวอลิษา มุสิกสินธร ม.6/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญทองแดง (อันดับที่ 3) นางสาวพิชญา จีนพงษ์ ม.5/1 ได้รางวัล ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ (อันดับที่ 5)  นายสรรพวิชญ์ ระหงษ์ ม.6/5 ได้รับรางวัล ชมเชยรอบเจียระไนเพชร (อันดับที่38) ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้       
untitledกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส  ในกิจกรรม Mon idee pour le francais จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน นางสาวณิชชา จันทสาโร ม.6/1 ได้รับรางวัลที่ 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
20181002_๑๘๑๑๑๒_0139  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ดสมองกล KidBright  จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ The Street ถนน รัชดาภิเษก โดยมี อาจารย์ ดร.มุทิตา  หวังคิด  เป็นที่ปรึกษาโครงงาน โครงงานของนักเรียนชื่อ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ผลการประกวด ได้รับรางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา 5,000 บาท นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน คือ เด็กหญิงรยา ซาคาชิตะ วรเศวต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
TEDETกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
25611112-08กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิคศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad Final Round 2018 จัดโดย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ผลการแข่งขัน
25611112-02กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมีอาจารย์วีระพล ชื่นบาน และ อาจารย์ไตรรัตน์ สังครุฑ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
25611102-01กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 16.30 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)