25610607-01กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ชาริณี ชีวางกูร เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน มีนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัลดังนี้
93010006_0_20171122-152536กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 - 6th TMC Thailand Mathematics Contest จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
93010006_0_20171122-152536กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดาราคาม ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
Mathกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกเวียงผาและกงไกรลาศ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับประถมศึกษา (สาย 1) รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
93010006_0_20171122-152536กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ผลการคัดเลือก
25610105-01กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีอาจารย์ฐานิช ภูศรี และ อาจารย์ดร.ธนภร นิลพยัคฆ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขัน
25610104-03กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
93010006_0_20171122-152536กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการแข่งขันรอบที่ 1