S__42254341กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา IT เพื่อคุณภาพชีวิต  วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) โดยมี อาจารย์ฐิภาพรรณ บุญมี่ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ดังนี้ นายวรกกร คุณวุฒิฤทธิรณ ม. 4/1 ด.ช.พันธุ์ธัช  เปี่ยมสง่า ม. 4/1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้
25610911-12กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16:30 - 18:00 น. ณ สนามเปตอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผลการแข่งขัน
25610908-00กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยระดับประถมศึกษา โดยมีอาจารย์ชัชนิ พรพิพัฒน์ และ อาจารย์ศุทธินี หางแก้ว นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25610828-06กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีอาจารย์เยาวนารถ โพธิ์มี และ อาจารย์ณฐวรรณ ตรีจรูญ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
39925368_594468140967865_8717821920457785344_nกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา (TUSAC) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์วรพรรณ สังขเวช นำนักเรียนเข่้าร่วมแข่งขัน
25610822-02กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 14 วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์นิธิมา โกยสมบูรณ์ และ อาจารย์เบญจพร สาภักดี อดัมส์ ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25610822-20กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25610821-12กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประเภททีม 4 คน ในงานวันยุวกวี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 “สืบสานศิลป์ภาษาคงค่าศิลป์ สร้างสรรค์จินตนาการงานอักษร ส่งเสริมยุวกวีศรีนาคร เพื่อนักกลอนคงอยู่คู่แผ่นดิน” ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
25610821-08กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยายเป็นร้อยกรอง ประเภททีม 3 คน ในงานวันยุวกวี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 "สืบสานศิลป์ภาษาคงค่าศิลป์ สร้างสรรค์จินตนาการงานอักษร ส่งเสริมยุวกวีศรีนาคร เพื่อนักกลอนคงอยู่คู่แผ่นดิน" ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
25610806-02นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ผลการประกวด มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้