maxresdefaultกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ BOT Challenge & Experience 2016 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยทำการแข่งขันแบบ Online ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมีอาจารย์วาริณี ชีวางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
25590929กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสตรวิทยา 2 โดยมีอาจารย์วาริณี ชีวางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
Mathนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ASMO (Asian Science and Mathematics Olympiad) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วิชาคณิตศาสตร์ จัดโดย บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผลการแข่งขันมีดังนี้
ภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรวิทยา 2 โดยมีอาจารย์วีณา วงศ์ศรีเผือก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ อาจารย์เพ็ญศิริ ศิลอุตตมะบูชา เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
25590907-06กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยระดับประถมศึกษาตอนต้น อาจารย์วลีรัตน์ ปานเพียร เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย อาจารย์รวิศุทธ์ วาดี เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
25590906-16งานวิชาการจัดอบรม "การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 18.00 น.
25590905-13กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการแข่งขันฟุตซอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย การเรียนรู้การเล่นกีฬาฟุตซอลและเสริมสร้างความสามัคคี
25590830-05กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
009กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการจำลองสถานการณ์การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 2 และ 3
S__8699944กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 – 13:00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
1 2 7