25590830-05กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พานักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
009กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมการจำลองสถานการณ์การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 - 13.00 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 2 และ 3
S__8699944กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 – 13:00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
S__2441235กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "วันยุวกวี" ครั้งที่ 3 โดยสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ณ ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
20160817_123332กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดโครงการฝึกซื้อฝึกขายน้องน้อย ป.2 โดยนักเรียนนำสินค้ามาขายใต้อาคาร 7 เพื่อฝึกการนับเงิน การทอนเงิน การคำนวณต้นทุนและกำไรของสินค้าที่ตนเองนำมาขาย โครงการจะมี 2 ช่วง
25590804-02กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายใน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30 น ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 และ 6 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 150 คน แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
20160727_122618กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ตลาดนัดลอยฟ้า" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมในสาระการเรียนรู้เศรษศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนรู้จักการซื้อ-ขาย การนำของใช้
การแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ
Mathผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25590224-04กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1 2 6