20150610_105239หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้แทนงานต่างๆ ระดับประถมศึกษา อบรมการใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอน : STKS วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.25 - 12.05 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 3 ชั้น 4
25580430-07วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ได้รับเชิญให้ไปจัดการอบรม “การจัดป้ายนิเทศ” ให้แก่คณะครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการสอบแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
Mathการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
25580212-1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลประเภททีมระดับประเทศครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25571203-03กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัล
DSC06836โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนการศึกษา จัดงานประจำปี ๒๕๕๗ "สาธิตเกษตร ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม" วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในส่วนของฝ่ายงานวิชาการ มีการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ได้แก่ นิทรรศการความรู้ ผลงานนักเรียน การแสดงของนักเรียน เกมความรู้สนุกๆ ชิงรางวัล การสาธิตการทำอาหาร ฯลฯ
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557
25571022-04กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 2 4