25580910-03กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาไทย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
25580910-01จากผลการแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ที่ผ่านมา ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.๓/๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์
25580903-02กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.3/7 และ ด.ช.นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ ป.6/2 เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา
นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
นักเรียนที่ได้รับรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ "วันยุวกวี" ครั้งที่ 38 จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมีอาจารย์รวิศุทธ์ วาดี เป็นผู้พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย มีรายชื่อดังนี้
เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 25558 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
20150610_105239หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้แทนงานต่างๆ ระดับประถมศึกษา อบรมการใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอน : STKS วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.25 - 12.05 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 3 ชั้น 4
25580430-07วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ได้รับเชิญให้ไปจัดการอบรม “การจัดป้ายนิเทศ” ให้แก่คณะครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการสอบแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 2 4