Mathผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25590224-04กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
Mathผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ สาย 1 และ สาย 2 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
S__3244099-2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
capture-20151118-083429-2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 (คู่ขนาน IMSO 2015) เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการแข่งขัน
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16/2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015 (IMSO 2015) ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีอาจารย์เบญจพร สาภักดี และอาจารย์นิธิมา โกยสมบูรณ์ เป็นผู้พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25580910-03กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาไทย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
25580910-01จากผลการแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ที่ผ่านมา ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.๓/๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์
1 2 5