Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557
25571022-04กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ผลการการแข่งขัน เด็กชายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ชั้น ป.6/1 ได้รางวัลโล่ชนะเลิศ เด็กชายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์
25571103-02กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ผลการแข่งขันมีดังนี้ รอบเพชรยอดมงกุฏ 1. เด็กหญิงณินญา บุญสุวรรณ ป.6/5 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รอบเจียระไนเพชร 1. ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.2/5 ได้รางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. ด.ญ.มนัสนันท์ จันทร์บัวทอง ป.5/6 ได้รับเกียรติบัตร ประมวลภาพ เด็กหญิงณินญา บุญสุวรรณ ป.6/5 ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.2/5 ภาพรับรางวัล ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.2/5
20141029_123315 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัดลอยฟ้า ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 บน Cover Way ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 จนถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมนี้เป็นการนำความรู้จากการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ เรื่องหลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น การวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และ ศาสนาในเรื่องมงคล 38 การรู้จักให้ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งสินค้าที่นักเรียนนำมาขาย เป็นของที่ทางบ้านไม่ใช้แล้วและอยู่ในสภาพที่ดี รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้า จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชผู้ยากไร้ต่อไป ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 1 ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 2 ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 3 ตลาดนัดลอยฟ้าฮาโลวีน
25571022-05 ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ชั้น ป.6/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Wizard at Mathematics International Competition 2014 (WIZMIC) Mathematics ระหว่างวันที่ 14 - 22 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้แทนนักเรียนจาก 9 ประเทศ จำนวน 172 คนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ฝรั่งเศส  อังกฤษ เนปาล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ อินเดีย ศรีลังกา และประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งการแข่งขันประเภทบุคคล ประเภททีม และ ประเภทกลุ่มบุคคล ในประเภททีมและประเภทกลุ่มบุคคล ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ อยู่ในทีมบี ผลการแข่งขัน ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ได้รับรางวัลจำนวน 3 ...
20141015_134648จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน กตัญญูอินโนเวชั่น ครั้งที่ 1 และได้ส่งโครงการ 'การพัฒนาชุดความรู้และการใช้การเรียนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบบทเรียน ระดับประถมศึกษา' โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ เข้าร่วมประกวด ผลคือโครงการได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท ซึ่งในวันนี้(15 ตุลาคม 2557) ตัวแทนจากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เข้ามอบรางวัล เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้ทำโครงการนี้ รับมอบรางวัลเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ MAC Book จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และถ่ายทำสกู๊ปพร้อมสัมภาษณ์ ผศ.ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ รองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ...
S__5767259กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) มีดังนี้ ด.ญ.ณิชารีย์ พรหมน้อย ป.3/1 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ญ.ทรรศิดา ตันประเสริฐ ป.5/4 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ด.ช.ธรรมชาติ เชื้อสุวรรณ ป.5/2 ไดรับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร ด.ช.กานต์ นราเวชพงษ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประมวลภาพการแข่งขัน
25570930-001งานวิชาการระดับประถมศึกษา จัดการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 - 30 กันยายน 2557 กำหนดการมีดังนี้ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 การประชุมรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฟังบรรยาย ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ช่วงเช้าเวลา 9.00 - 12.00 ฟังบรรยาเรื่อง 'การจัดการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21' โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ช่วงบ่าย 13.30 - 16.30 น. ฟังบรรยายเรื่อง 'พี่ชวนน้อง...ท่องโลกกว้าง' โดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี' วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมแยกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา 8.30 - 16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ข้อสอบ ...
1647849791036กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่ง ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ป.6/5 เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปีที่ ๔๓ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ผลการแข่งขัน ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท และ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเข้ารับโล่พระราชทานในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท มอบให้แก่ทางโรงเรียนด้วย ประมวลภาพ  
imageกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภายนอกโรงเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ขอรายงานผลแข่งขันตอบปัญหาที่ได้รับรางวัล ดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนแมนท์ จำกัด  ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการศึกษาจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน รายการ “นักคิดตะลุยอาเซียน” เมื่อวัน ศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557  เวลา 14.00-19.00 น.  ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ ลาดพร้าว 80  ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คนเข้าร่วมแข่งขัน และบันทึกเทปรายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลทุนการศึกษา  10,000 บาท และรายการจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 18.00-19.00 น. ทางโมเดิร์น 9 ทีวี