actimg_70606กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตญีปุ่น ประจำประเทศไทย เจแปนด์ฟาวน์เดชั่นกรุงเทพ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ และ สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ห้องโลตัส 7 โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
25591013-01กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงเทพ ครั้งที่ 4 จัดโดย Kyoritsu International Foudation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ห้องจามจุรี บอลลูม บี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดและรับรางวัลดังนี้
25591004-02กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน
maxresdefaultกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ BOT Challenge & Experience 2016 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยทำการแข่งขันแบบ Online ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมีอาจารย์วาริณี ชีวางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
25590929กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสตรวิทยา 2 โดยมีอาจารย์วาริณี ชีวางกูร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
Mathนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ASMO (Asian Science and Mathematics Olympiad) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วิชาคณิตศาสตร์ จัดโดย บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผลการแข่งขันมีดังนี้
ภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรวิทยา 2 โดยมีอาจารย์วีณา วงศ์ศรีเผือก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ อาจารย์เพ็ญศิริ ศิลอุตตมะบูชา เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
25590907-06กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยระดับประถมศึกษาตอนต้น อาจารย์วลีรัตน์ ปานเพียร เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน และ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย อาจารย์รวิศุทธ์ วาดี เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
25590906-16งานวิชาการจัดอบรม "การเตรียมตัวเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ของอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 18.00 น.
25590905-13กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการแข่งขันฟุตซอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย การเรียนรู้การเล่นกีฬาฟุตซอลและเสริมสร้างความสามัคคี
1 2 8