01กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ยุทธพันธ์ พงษ์ไพร เป็นผู้รับผิดชอบพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้
25591224-14กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาฝรั่งเศส แก่อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น. ณ อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า
25591224-05กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษเพื่อการสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา แก่นักเรียนผู้สนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น. ณ อาคาร 5 ชั้นดาดฟ้า
25591202-01กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
25591130-13โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จัดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ครั้งที่ 3 SATIT KASET, MENTORED FUTURE PROBLEM SOLVING PROGRAM 3rd Global Issues Program Solving (GIPS) Teams Participation at Malaysian Finals เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.45 - 10.45 น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ
25591128-04กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
25591123-01กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) จ.นครปฐม
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเขาร่วมการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17/2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อ
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเขาร่วมการแข่งขัน MATH - ENG Contest (MEC) 2nd/2016 โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.พระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
09กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนตอบคำถามเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าค่ายการเงิน “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน” โดยมีอาจารย์วาริณี ชีวางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่
1 2 9