Lovely Flash templates from TemplateMonster!

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รับจำนวน 48 คน

อ่านรายละเอียดและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ คลิกที่นี่

ข่าวทุนการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 56 – 22 ก.พ. 56 โดยกำหนดให้ผู้สนใจสมัครสอบที่สถานศึกษาทุกสังกัด หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดและข่าวทุนการศึกษา์อื่นๆ คลิกที่นี่