1617621562875รายชื่อนักเรียนระดับปะถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2563
sinเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เด็กชายวรวีร์ พัวพรพงษ์ ม.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66วันที่ 24 ตุลาคม 2563 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
1นายภูริณัฐ วัยวัฒน์ ม.5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 47 ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2563
4วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันและการประกวดเนื่องในงาน ๒๓๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
159กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
unnamedโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563
ประกาศผลรางวัลกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพระบายสี นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพระบายสี จัดโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตในหัวข้อ “Go Green เยาวชนรักษ์โลก” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของปากใบและขนาดปากใบกับความสามารถในการลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ของพืชซีเอเอ็ม”
15-2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 2 20