จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน กตัญญูอินโนเวชั่น ครั้งที่ 1 และได้ส่งโครงการ “การพัฒนาชุดความรู้และการใช้การเรียนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบบทเรียน ระดับประถมศึกษา” โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ เข้าร่วมประกวด

20141015_134648

ผลคือโครงการได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท ซึ่งในวันนี้(15 ตุลาคม 2557) ตัวแทนจากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เข้ามอบรางวัล เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ผู้ทำโครงการนี้ รับมอบรางวัลเครื่องคอมพิวเตอร์ MAC จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ MAC Book จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ และถ่ายทำสกู๊ปพร้อมสัมภาษณ์ ผศ.ดร.เพ็ญศรี แสวงเจริญ รองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ผู้จัดทำโครงการฯ และคณะ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแก่โรงเรียนประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ประมวลภาพการมอบรางวัล