หนังสือและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ผลิตโดยอาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนสาธิตเกษตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น โดยทำการปรับปรุงทุกปีการศึกษา เพื่อให้หนังสือถูกต้อง ทันสมัย และมีคุณภาพ สามารถใช้พัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งการอ่าน เขียน คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างสร้างสรรค์ หนังสือบางเล่มได้ผ่านการวิจัยและได้รับรางวัลจากการประกวด เช่น หนังสือภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้น

ส่วนในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนได้สำรวจความถนัดความสนใจ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับสูงต่อไป หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่ใช้มีหลากหลายชนิด เช่น หนังสือที่ผลิตโดยอาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น