ในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนรู้หลายอย่าง ได้แก่

  1. สื่อสิ่งพิมพ์มีทั้งประเภทหนังสือเรียน แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการสอน หนังสืออ่านประกอบต่างๆ ซึ่งจัดให้นักเรียนสามารถเข้าไปใช้ค้นคว้าในห้องสมุดได้อย่างพอเพียง
  2. สื่อเทคโนโลยี โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อม โดยมีห้องมัลติมีเดีย พร้อมทั้งโปรเจคเตอร์ LCD และคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงานได้ นอกจากนี้ในห้องสมุดยังมีคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนได้อีกด้วย สำหรับห้องเรียนแต่ละห้องนั้นโรงเรียนได้ติดตั้งโทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น DVD เพื่อใช้ใการจัดการเรียนรู้และการทำกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีห้องปฎิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์