ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจากที่เคยกำหนดไว้ในปีการศึกษา 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีสุขนิสัยดี
10. มีสุขภาพจิตดี
11. ใฝ่สันติ
12. มีจิตซาบซึ้งในสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรม
13. มีความกตัญญูกตเวที