การจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและวัยของนักเรียน เช่น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อีกทั้งมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามความเหมาะสม