ภาพลักษณ์ของนักเรียนสาธิตเกษตร จากการวิจัยพบว่า นักเรียนสาธิตเกษตรเป็นเด็กที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถหลายด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม รัก ภาคภูมิใจ ผูกพันต่อสถาบันการศึกษาของตน มีสุขภาพกายใจที่ดี จิตแจ่มใส มีความมั่นคงในอารมณ์ มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ สามัคคี เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันและกัน เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าทำ คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังมีระบบการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำ ผู้ตามที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซาบซึ้งในสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา