คติธรรม
รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ร้อยกรองเป็นคำบาลี (ปัฐยาวัตรฉันท์ 1 คาถา)
ปญฺญา อลีนตา เจว สมาธิ ฐิตธมฺมตา
เอเต เต จตุโร ธมฺมา จิณฺณา สุขตฺถสาธกาฯ

ปัญญา ความไม่ระย่อ ภาวะจิตมั่นคง และความดำรงคุณธรรม
ธรรม 4 ประการเหล่านี้บำเพ็ญแล้ว ยังประโยชน์สุขให้สำเร็จ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
25 มกราคม 2531

คำขวัญ
รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

เอกลักษณ์
มุ่งพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มตามศักยภาพแห่งตน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

อัตลักษณ์
รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม