1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของปากใบและขนาดปากใบกับความสามารถในการลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ของพืชซีเอเอ็ม”
15-2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
sinการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562
mathโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รอบ All Star Intelligent Contest ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 8 ธันวาคม 2562
16-1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน2562 ณ โรงเรียนศรีพฤฒา
13-3กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร
14-1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2
13.4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนจำนวน 8 คน เข้าร่วมการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Bebras Computational Thinking Challenge Thailand 2019) ระดับประเทศ รอบสุดท้าย
12math-2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ ธันวาคม 2562
Eng11-10กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต (RSU Japanese Fair 2019) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิยาลัยรังสิต
1 2 19