Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25620222-47กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย
scienceกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25620210-01กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจัดตู้ปลาทอง ระดับประถมศึกษา ในงานงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 จัดโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยมีอาจารย์คณิตตา ปันติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนเข้าร่วมการประกวด ผลการประกวด
49784257_10214212328211285_203469351183974400_nกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ “สัตว์สร้างสุข สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 15 จัดโดย คณะสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2562   ผลการประกวด มีดังนี้ นายจุลจินดา จินดาประเสริฐ ชั้น ม. 5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยมี อาจารย์รินดา หมั่นหนองทุ่ม และอาจารย์ณรงค์ชาญ ปานมั่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภาและ Learn and Play MATHGROUP Co.,Ltd. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ผลการสอบแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Thailand International Mathematical Olympiad Heat Round 2018 – 2019 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขัน
S__8880150กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. นายวิชญ์ นำประเสริฐชัย  ม.6/2 ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6 2. ด.ช. ลัทธวิทย์ ทิพาเสถียร ม.3/1 และด.ช. ปัญญวิชญ์ ปทุมหิรัญรักษ์ ม.3/4 ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 – ม.3 3. น.ส. แสนดี แสนศรี ม.6/6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4 – ม.6   4. ด.ญ. ปภาวรินทร์ เผ่าวณิช ม.2/5 ...
1 2 16