25610821-12กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประเภททีม 4 คน ในงานวันยุวกวี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 “สืบสานศิลป์ภาษาคงค่าศิลป์ สร้างสรรค์จินตนาการงานอักษร ส่งเสริมยุวกวีศรีนาคร เพื่อนักกลอนคงอยู่คู่แผ่นดิน” ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
25610821-08กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยายเป็นร้อยกรอง ประเภททีม 3 คน ในงานวันยุวกวี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 "สืบสานศิลป์ภาษาคงค่าศิลป์ สร้างสรรค์จินตนาการงานอักษร ส่งเสริมยุวกวีศรีนาคร เพื่อนักกลอนคงอยู่คู่แผ่นดิน" ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
25610806-02นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ผลการประกวด มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
25610714-03กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานวาดภาพ ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผลการประกวด เด็กหญิงแพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ นักเรียนชั้น ป.1/4 ได้รับรางวัล
S__24608987กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดผลงานวาดภาพ ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก ผลการประกวด
25610705-03กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 จัดโดยกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กรมประมง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
25610607-01กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ชาริณี ชีวางกูร เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน มีนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัลดังนี้
93010006_0_20171122-152536กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 - 6th TMC Thailand Mathematics Contest จัดโดย สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย International Mathematics Contest Union Thailand Secretariat เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
93010006_0_20171122-152536กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนดาราคาม ผลการแข่งขัน เป็นดังนี้
1 2 12