ช่วงชั้นที่ 1
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากระดับชั้นอนุบาลที่มุ่งพัฒนา นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกทักษะทางภาษา ให้สามารถอ่านออก เขียน คิดคำนวณได้ สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไป และจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะทางสังคม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ช่วงชั้นที่ 2
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ปรับตัวกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และคุณธรรม แก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

ช่วงชั้นที่ 3
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 2 โดยเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อย่างกว้างขวาง และให้นักเรียนได้เลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง

ช่วงชั้นที่ 4
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ที่มีความต่อเนื่องจากช่วงชั้นที่ 3 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนควานรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความถนัด ความสนใจ เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการศึกษาสายสามัญ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนและทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข