กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใฝ่หาความรู้ แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ กล้าแสดงออก รู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมได้อย่างถูกต้อง เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา โดยแบ่งลักษณะการจัดกิจกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

  1. โครงการการศึกษานอกสถานที่
  2. โครงการการประกวด/แข่งขันภายในสถานศึกษา
  3. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียนภายในสถานศึกษา
  4. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา
  5. โครงการเพิ่มพูนความรู้จากการฟังวิทยากร
  6. โครงการที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดกิจกรรมและเป็นผู้ดำเนินการ