20141029_123315

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัดลอยฟ้า ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2557 บน Cover Way ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 จนถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมนี้เป็นการนำความรู้จากการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ เรื่องหลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น การวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และ ศาสนาในเรื่องมงคล 38 การรู้จักให้ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งสินค้าที่นักเรียนนำมาขาย เป็นของที่ทางบ้านไม่ใช้แล้วและอยู่ในสภาพที่ดี รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้า จะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเวชผู้ยากไร้ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 3 ตลาดนัดลอยฟ้าฮาโลวีน