กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 (2557)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาที่ได้รับรางวัล

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

รางวัล

1

1570113713

เด็กชาย นพรุจ ศิริปุณย์

ป.1/3

เหรียญทอง

2

1560113502

เด็กชาย ภูริณัฐษ์ พลกุล

ป.2/2

เหรียญเงิน

3

1560113343

เด็กหญิง ชญาภรณ์ เล้าแสงฟ้า

ป.2/3

เหรียญทองแดง

4

1560113479

เด็กชาย พีรวิชญ์ อมรจารุสนธิกุล

ป.2/3

เหรียญทองแดง

5

1560113512

เด็กหญิง รมย์พิชญา ชินาพิสุทธิ์

ป.2/3

เหรียญทองแดง

6

1560113362

เด็กชาย ชิษนุพงศ์ เลิศพิทักษ์สิทธิ์

ป.2/4

เหรียญเงิน

7

1560113490

เด็กหญิง ภัทร์นภันต์ ขันธวิทย์

ป.2/4

เหรียญเงิน

8

1560113534

เด็กชาย วริศ ศิวะพรพันธ์

ป.2/4

เหรียญเงิน

9

1560113429

เด็กชาย ปธานิน เงินศุภลักษณ์

ป.2/5

เหรียญเงิน

10

1560113443

เด็กหญิง ปัณณพร เกษสุวรรณ

ป.2/5

เหรียญทองแดง

11

1560113467

เด็กหญิง พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล

ป.2/5

เหรียญทอง

12

1560113326

เด็กชาย พุทธคุณ บุญชัย

ป.2/5

เหรียญทองแดง

13

1560113328

เด็กชาย กานต์ สุขสุวรรณ

ป.2/6

เหรียญเงิน

14

1560113452

เด็กหญิง ปุณยวีร์ ตันพิพัฒน์

ป.2/6

เหรียญทองแดง

15

1560113373

เด็กชาย ณธรรม เทวาสะโณ

ป.2/7

เหรียญทองแดง

16

1560113558

เด็กหญิง สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์

ป.2/7

เหรียญทอง

17

1560113561

เด็กชาย สิรภพ ขาวพลัด

ป.2/7

เหรียญทอง

18

1550113168

เด็กหญิง พิมพ์อร อิงคณิสร

ป.3/1

เหรียญทองแดง

19

1550113109

เด็กชาย นพรุจ สอดศรี

ป.3/2

เหรียญทองแดง

20

1540112869

เด็กหญิง มานา นราเมธกุล

ป.4/1

เหรียญทอง

21

1540112913

เด็กชาย ศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว

ป.4/1

เหรียญทอง

22

1540112689

เด็กชาย สิฐญ์ทานันท์ กิตติเจริญพงษ์

ป.4/1

เหรียญทอง

23

1540112855

เด็กชาย ภรัณยู ปีตานนท์ชัย

ป.4/2

เหรียญทอง

24

1540112785

เด็กชาย บุณยกร ธารพานิช

ป.4/3

เหรียญทอง

 หน้าที่ 2

ลำดับ

เลขประจำตัว

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

รางวัล

25

1540112867

เด็กชาย มนพัทธ์ พฤกษ์มหาชัยกุล

ป.4/3

เหรียญทองแดง

26

1540112700

เด็กหญิง เจณิตา ไม้งาม

ป.4/4

เหรียญทอง

27

1540112732

เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ แซ่โง้ว

ป.4/4

เหรียญทองแดง

28

1540112712

เด็กหญิง ชัชรีย์ รัตนไพศาลวงค์

ป.4/5

เหรียญทองแดง

29

1540112729

เด็กหญิง ณภัทร พัชรเมธา

ป.4/6

เหรียญทองแดง

30

1540112839

เด็กหญิง พิมพ์ชนก อิงคณิสร

ป.4/7

เหรียญเงิน

31

1540112919

เด็กชาย สารัทธ์ โชติรุ่งโรจน์

ป.4/7

เหรียญทอง

32

1530112385

เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วรากรวรวุฒิ

ป.5/1

เหรียญทองแดง

33

1530112603

เด็กชาย อชิตพล สิริศรีศักดิ์

ป.5/1

เหรียญทอง

34

1530112463

เด็กชาย นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์

ป.5/2

เหรียญเงิน

35

1530112610

เด็กหญิง อรมน ตัณฑุลเวศม์

ป.5/2

เหรียญเงิน

36

1530112348

เด็กชาย ก้องภพ ปิยะกมลานนท์

ป.5/3

เหรียญทอง

37

1520112051

เด็กชาย ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์

ป.6/1

เหรียญทอง

38

1520112031

เด็กชาย คณิน สุภาพ

ป.6/2

เหรียญทองแดง

39

1520112138

เด็กชาย ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์

ป.6/2

เหรียญทอง

40

1520112101

เด็กหญิง ธัญพร ขาวพลัด

ป.6/4

เหรียญทอง

41

1520112133

เด็กชาย ปวริศ สุขุมาลไพบูลย์

ป.6/6

เหรียญเงิน

42

1520112179

เด็กหญิง พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์

ป.6/6

เหรียญทอง

43

1520112232

เด็กชาย วรเมธ ฝักเจริญผล

ป.6/6

เหรียญทอง