กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ ๗  วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัลดังรายชื่อต่อไปนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน

25571203-02

รอบเจียระไนเพชร

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ผ่านเกณฑ์ ๒ คน ได้แก่

  1. ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศพิสิฐพลพิมพ์อร อิงคณิสร  ป.๒/๕ ได้ลำดับที่ ๘๗ ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์
  2. ด.ญ.พบพร ตั้งบุญสุข ป.๓/๔ ได้ลำดับที่ ๒๘ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ผ่านเกณฑ์ ๒ คน ได้แก่

  1. ด.ช.ไชยสรรค์ พิมพ์สมาน ป.๕/๕ ได้ลำดับที่ ๑๙ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท
  2. ด.ช.คณิน สุภาพ ป.๖/๒ ได้ลำดับที่ ๙ ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ รอบเพชรยอดมงกุฎ 1๐ คน

25571203-01

รอบเพชรยอดมงกุฎ

 ด.ช.คณิน สุภาพ ป.๖/๒ เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ได้ลำดับที่ ๒ จากนักเรียนทั้งหมดที่แข่งขัน ๑๐ คน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน พร้อมโล่ และทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท และโรงเรียนได้รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่