กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลประเภททีมระดับประเทศครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

  1. เด็กชายกฤติน  ปรีชาชัยสุรัตน์ ป.6/3
  2. เด็กชายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์ ป.5/3
  3. เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์ ป.5/1
  4. เด็กชายชยพล  เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.6/1

25580212-1

25580212-2