การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลการสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) จำนวน 24 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

25580212-3

ผ่านเข้าสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 2) จำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

25580212-4