กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการสอบแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลชมเชยลำดับที่ 2    เด็กชายวิธิณัฐ  ธีร์วิริยะ  ป.6/2

รางวัลชมเชยลำดับที่ 2    เด็กชายชยพล  เชาว์วีระประสิทธิ์  ป.6/1

รางวัลชมเชยลำดับที่ 2    เด็กชายกฤติน  ปรีชาชัยสุรัตน์  ป.6/3

รางวัลชมเชยลำดับที่ 4    เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์  ป.5/1

รางวัลชมเชยลำดับที่ 6    เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิจธรรมรัตน์  ป.6/6

รางวัลชมเชยลำดับที่ 7    เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด  ป.6/4

รางวัลชมเชยลำดับที่ 12  เด็กชายปาณัสม์  จินดานุวัฒน์  ป.6/2