วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ได้รับเชิญให้ไปจัดการอบรม “การจัดป้ายนิเทศ” ให้แก่คณะครู โรงเรียนศรีสังวาลย์ ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีการจัดกิจกรรมเต็มวัน และมีการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 ประดิษฐ์ตัวอักษร

ฐานที่ 2 ประดิษฐ์ดอกไม้

ฐานที่ 3 ประดิษฐ์การ์ตูนสัตว์

ฐานที่ 4 ฐานประดิษฐ์ใบไม้และแมลง

ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีการนำชิ้นงานที่ทำขึ้นจัดบอร์ดและประกวดพร้อมมอบรางวัล

ภาพการจัดกิจกรรม