หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้แทนงานต่างๆ ระดับประถมศึกษา อบรมการใช้งานระบบบริหารการเรียนการสอน : STKS วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.25 – 12.05 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 3 ชั้น 4