กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 25558 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3

  1. ด.ช. สิรภพ    ขาวพลัด   ป.3/7   ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชรพร้อมทุนการศึกษา 1,000  บาท
  2. ด.ช. ชยางกูร   กล่อมธง  ป.3/7   ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร
  3. ด.ญ. พัชร์พิชา  เลิศวิสิฐพล  ป.3/1  ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6

  1. ด.ช.ก้องภพ  ปิยะกมลานนท์  ป.6/7  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรอบเพชรยอกมงกุฎรับโล่รางวัลและทุนการศึกษา  7,000 บาท  พร้อมทั้งทางโรงเรียนได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท
  2. ด.ช.อชิตพล  สิริศรีศักดิ์       ป.6/1   ได้รับรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ  และได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
  3. ด.ญ.เจณิสตา  ไม้งาม          ป.5/1   ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร

ประมวลภาพ