กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี” ครั้งที่ 38 จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมีอาจารย์รวิศุทธ์ วาดี เป็นผู้พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย มีรายชื่อดังนี้

  1. เด็กชายนราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ ป.6/2
  2. เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์บัวทอง ป.6/4
  3. เด็กหญิงกันต์กมน โชคอภิรัตน์ ป.6/5
  4. เด็กชายปรมัตถ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์ ป.6/6

ประมวลภาพ