กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

  1. เด็กหญิงภัณฑิลา อยู่ยงวัฒนา ป.2/3 ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนยเพชร รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  2. เด็กชายชยางกูร กล่อมธง ป.3/7 ได้รับเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

  1. เด็กชายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย รอบเพชรยอดมงกุฏ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  2. เด็กหญิงอรมน ตัญฑุลเวศม์ ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนยเพชร รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประมวลภาพ