กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาไทย ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.๓/๑ ได้รางวัลชมเชย รอบเพชรยอดมงกุฏ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเหรียญที่ระลึก

ด.ช.ชยกร วรรธนะปกรณ์ ป.๓/๓ ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเหรียญที่ระลึก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ด.ญ.ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร ป.6/7 ได้รางวัลชมเชย รอบเพชรยอดมงกุฏ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเหรียญที่ระลึก

ด.ญ.ณัชชา คันธกุลดุษฎี ป.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท และเหรียญที่ระลึก

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีไว้ ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพ

25580910-04

25580910-02

25580910-03