กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีอาจารย์เบญจพร  สาภักดี และอาจารย์นิธิมา  โกยสมบูรณ์ เป็นผู้พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. ด.ญ.พัชร์พิชา  เลิศวิสิฐพล  ป.3/1 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเหรียญพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
2. ด.ญ.ชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า ป.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเหรียญพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
3. ด.ช.ชยางกูร   กล่อมธง  ป.3/7 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเหรียญพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.ด.ช.อชิตพล สิริศรีศักดิ์  ป.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
2.ด.ช.วรพล จันทร์นก  ป.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
3.ด.ญ.มานา นราเมธกุล  ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้รับโล่ห์รางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งมอบให้กับทางโรงเรียนด้วย

จึงขอแสดงความชื่นชมและยินดีมา ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพ