กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีอาจารย์วาริณี  ชีวางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

  1. เด็กชายปพน  สุสิกขโกศล ม.2/1 ได้รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท
  2. เด็กหญิงณัชชา ประพฤติธรรม ม.3/5 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับเกียรติบัตร
  3. นายสรวิชญ์  พงศ์ปิยะไพบูลย์ ม.5/5 ได้รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้