กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีอาจารย์วาริณี  ชีวางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

  1. เด็กชายปพน  สุสิกขโกศล ม.2/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
  2. เด็กชายเด็กชายปารีส  นิลทลักษณ์ ม.2/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้