กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ประจำปี  2558  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหอวัง โดยมีอาจารย์สุชาดา  ศรีศกุน และ อาจารย์บุษกร  วงษ์ปาน เป็นผู้รับผิดชอบ

ผลการแข่งขัน

นายนิธิศ   จงสวัสดิ์สถาพร ได้รางวัลเหรียญทองแดง ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

25580830-01

25580830-02

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้