กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ส่งนักเรียนเข้าประกวดเยาวชนดนตรีเซนต์คาเบรียล S.G. Music First Stage Competition 2015 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม      2558 ณ หอประชุมเดอมงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีอจารย์รัชกฤช   คงพินิจบวร เป็นผู้รับผิดชอบ

ผลการประกวด

เด็กชายปัญญ์ พิศาลสงคราม ม.2/7 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

ประมวลภาพ

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้